ලොවම මවිත කරමින් 2020 දී කෘත්‍රිම චන්ද්‍රයෙකු අහසට
සුර්යා ලෝකය පරාවර්තනය කර 2020 වන විට සිය කෘත්‍රිම චන්ද්‍රයෙකු ගුවනේ ස්ථාපිත කිරීමට චීනය මේ වන විට කටයුතු කරගෙන යනවා.

චන්ද්‍රකා මගින් ආලෝක ධාරා කේන්ද්‍ර ගත කොට නිර්මාණය කෙරෙන  මෙම කෘත්‍රිම චන්ද්‍රයා චීනයේ චෙන්ඩු නගරය කේන්ද්‍ර ගත කරමින් ඉදිවෙන බවයි එරට මාධ්‍ය අණාවරනය කරන්නේ.

චන්ද්‍රාලෝකයට සමාන ආලෝකයක් ඊට වඩා 8 ගුණයක දීප්තියක් සහිතව මෙම කෘත්‍රිම චන්ද්‍රයා මගින් පොළොවට පතිත කරනු ඇති.

පරාවර්තන  සූර්ය පැනල වැනි තටු මගින් මෙම කෘත්‍රිම චන්ද්‍රයා නිර්මාණය කිරීමට නියමිත අතර, මෙම කෘත්‍රිම චන්ද්‍රයා මගින් වීථි පහන් ආලෝකය සඳහා වැය වන අති විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගත හැකි බව චීනයේ විශ්වාසයයි.
Powered by Blogger.