කොළඹ රාජ්‍ය ආයතන වලසිටින බළලූන්ට වන්ද්‍යාකරණ සැත්කම්කොළඹ  රාජ්‍ය ආයතන වලසිටින බළලූන්ට වන්ද්‍යාකරණ සැත්කම් සිදු කිරීමට කොළඹ මහනගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශ තීරණය කර තිබෙනවා.

 ඒහි ප්‍රධාන නාගරික පශු වෛද්‍ය විපුල ධර්මවර්ධන කියා සිටියේ මහජනතාවගෙන් නිතර ලැබෙන පැමිණිලි සලකා බලා ලබන ජනවාරි මාසයේදී බළලූන්ට ද වන්ද්‍යාකරණ සැත්කම් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

ජනාධිපති මන්දිරය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍ර ගණනාවකින් බළලූන් ගහනය ඉහළ යාම පිලිබදව පැමිණිලි රැසක් ලැබී ඇති බව ද ඔහු සදහන් කළා.

Powered by Blogger.