අන්තර්ජාලයේ තිබෙන සියලුම අසැබ් වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීමට නියෝගයක්ස්ත්‍රී දුෂණ සහ අපචාර සිදුවීම් 400% කින් ඉහල යාම හේතුවෙන්  සියලුම අසැබ් වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීමට නේපාල රජය තීරණය කර තිබෙනවා. 

විකෘර්ති ලිංගික ආසාවන් මෙන්ම කූර ලිංගික වද හිංසනයන් මෙම වෙබ් අඩවි මගින් ප්‍රචාරය කර අසාමාන්‍ය ලිංගික ආසාවන් සහිත පුද්ලයන් ඇති කරන බවයි එරට රජය පෙන්වා දෙන්නේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නේපාල රජය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ  ඉහළ යමින් තිබෙන ස්ත්‍රී දුෂණ සහ අපචාර වැළැක්වීම සදහා නේපාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ සහය ඇතිව එරට දී අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පිවිසිය හැකි සියලු   අසැබ් වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

ඒ සඳහා  දැනටමත් නේපාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හා අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයනු ලබන ආයතන පායවර ගනිමින් සිටිනා බවයි එරට මාධ්‍ය අණාවරණය කලේ.
Powered by Blogger.