ජනාධිපත්වරයා විසින් පත් කල නව අගමැති අද වැඩ බාරගැනීමට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට


මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ බාර ගැනීම අද(29) සිදුවීමට නියමිතයි.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී මෙම වැඩ බාරගැනිම සිදු වනු ඇති බවයි උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද දිවුරුම්දීමට ද නියමිතයි.
Powered by Blogger.