බත්තරමුල්ල, පැළවත්ත ප්‍රදේශයේ නිමි ඇඳුම් අළෙවි සැලක ගින්නක් - Videoබත්තරමුල්ල, පැළවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිමි ඇඳුම් අළෙවි සැලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

පොලිසිය සඳහන් කළේ ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා ගිනි නිවීමේ අංශ කටයුතු කරමින් ඇති බවයි.

එම ස්ථානයේ රැඳී සිටින පිරිස් සඳහන් කරන්නේ ගින්නත් සමග යම් යම් පිපිරීම් ද සිදුවන බවයි.

Powered by Blogger.