පාර්ලිමේන්තුවේ අග්‍රාමත්‍යවරයාට හිමි ආසනය මහින්දට හිමිවිය යුතු සියලු වරප්‍රසාද සහිතව


පාර්ලිමේන්තුවේ  අග්‍රාමත්‍යවරයාට හිමිවිය යුතු සියලු වරප්‍රසාද  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව කථානායක කාර්යාලය පවසනවා.

මෙයට හේතු වී ඇත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්ව තිබීම බව වාර්තා වෙනවා.


 ඒ අනුව සභා ගර්භයේ අග්‍රාමත්‍යවරයා හිමි ආසනය ද මහින්ද රාජපක්ෂට හිමි වනු ඇතී.


මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ නිලධාරී මණ්ඩලය විසින් අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරනු ඇති බව ද කථානායක මාධ්‍ය ඒකකය පැවසුවා.
Powered by Blogger.