පාර්ලිමෙන්තු මැතිවරණය ජනවාරි මසපාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කිරීමත් සමගින් පාර්ලිමෙන්තු මැතිවරණය ජනවාරි මස මුල් භාගයේදී පැවැත්වීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනයට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අත්සන් තබා එය මුද්‍රණය වෙනුවෙන් රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමුකර තිබේ.
Powered by Blogger.