එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙයි


එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම අද පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට නියමිතයි. ඒ කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් සඳහායී.

  අද පෙරවරු 10ට මෙම හමුවීම යොදාගෙන ඇති අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂය සතුව ඇති බහුතර බලය මෙහි දී කථානායකවරයාට පෙන්වන බවත් පාර්ලිමේන්තුව කඩිනමින් කැඳවීමට යළිත් ඉල්ලීම් කරන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහ්මාන් කියා සිටියා.
Powered by Blogger.