නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපති යටතට  පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට ගෙන ඇති බව අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය  ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතින බැවින්  පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ද ජනාධිපතිවරයා යටතට පත් වෙනවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 43 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පත් කරන ලද අමාත්‍යවරුන් සඳහා පවරනු ලබන විෂයන් හා කාර්යයන් පිළිබඳව දැනුම්දෙන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මේ බව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, මීට පෙර පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව පැවැතුණේ නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය යටතේ යි.

එම නිවේදනය පහතින්


Powered by Blogger.