ජනාධිපතිවරයා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන තෙක් ඇමති මහින්ද බව මහින්ද සමරසිංහගෙන් ප්‍රකාශයක්


නව අගමැතිවරයෙක් පත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන තෙක් වත්මන් අගමැතිවරයා සිය ධුරයේ කටයුතු කරනු ඇති බවට ඇමති මහින්ද සමරසිංහ කියා සිටියි.
Powered by Blogger.