හලාවත තිඹිල්ල වැව් බැම්බ ආරක්ෂා කිරීමට යුද හමුදාව හා ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව දැවැන්ත මෙහෙයුමක්හලාවත තිඹිල්ල  වැවේ පිටවාන මේ වන විට කැඩී ගොස් තිබෙනවා. මේ වන විට පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරීන් පැමිණ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව කැඳවා තාවකාලික වැව් බැම්බ ආරක්ෂා කිරීමට මෙහෙයුමක නිරත වෙන බවටයි වාර්තා වෙන්නේ.

 ප්‍රදේශවාසීන් එකතුව වැලි කොට්ට ගසා තාවකාලික පිළියමක් කිරීමට උත්සාහ කලත් එයද අසාර්ථක වී තිබෙනවා.


වසර කීපයක සිට මේ වැවේ පිටවාන සුළු වශයෙන් කැඩී තිබී ඇති අතර එය ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම මේ තත්ත්වයට හේතුව බව ප්‍රදේශවාසීන් චොදනා කළේ.

Powered by Blogger.