ජනාධිපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණ කථාවට සම්බන්ද ගිනි අවි දෙක පිළිබඳව රස පරීක්ෂක වාර්තාව මෙන්න

 ජනාධිපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්ට පුහුණුව ලබාදීමට පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ හිටපු ප්‍රධානී නාලක සිල්වා මහතා විසින් එල්එම්ජී වර්ගයේ ගිනි අවි දෙකක් යොදාගත් බවට කරන ලද චෝදනාව ව්‍යාජ එකක් බව මේ වනවිට හෙළි වී ඇත.

ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය බාරයේ පැවති එම එල්එම්ජී වර්ගයේ ගිනි අවි දෙක පසුගිය කාලය තුළ කිසිඳු වෙඩි තැබීමේ කාර්යයකට භාවිතා කර නැති බව රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහතික කිරීම ඊට හේතුව වී තිබේ.

අදාල චෝදනාවලින් පසු ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය සුතව තිබූ එම ගිනි අවි දෙක රස පරීක්ෂකවරයාට යොමු කිරීමෙන් පසු මෙම තහවුරු කිරිම ලැබී ඇත.

ව්‍යාජ ජනාධිපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණ කථාව කරළියට පැමිණීමෙන් පසු ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය එල්එම්ජී වර්ගයේ ගිනි අවි දෙකක්  පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එම ඒකකයට ලබාගත්තේ ඇයිද යන්න පිළිබඳව විශාල ප්‍රචාරයක් ලබාදුන් අතර එම ප්‍රචාරය තුළ කියනුණේ ජනාධිපතිවරයා ඝාතනය කිරීම සඳහා හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්ට එම ගිනිඅවි දෙකෙන් පුහුණුව ලබාදී ඇති බවයි.

Powered by Blogger.