අගමැති කාරය්‍යාලයේ සේවකයන්ට අවසරයකින් තොරව දුරකතන භාවිතය තහනම්


ශ්‍රීමතීපාය ගොඩනැගිල්ල ඇතුළත පරිශ්‍රයේ අවසරයකින් තොරව දුරකතන භාවිතය තහනම් කොට ඇති බව වාර්තා වෙනවා.
අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් (පාලන හා සංවර්ධන) ඒ.එච්. සුනිල් ජයවර්ධනගේ අත්සනින් යුතුව මෙම කරුණු සඳහන් ලිපියක් ද යොමු කර තිබෙනවා.


අදාළ ලිපිය පහතින්…


Powered by Blogger.