මහින්ද සහ ඔහුගේ කැබිනට් මණ්ඩලයට පැනවූ අතුරු තහනම් නියෝගය ලබන වසර දක්වා දීර්ඝ වෙයි


මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යධුරය දැරීම සහ ඔහුගේ කැබිනට් මණ්ඩලයට එරෙහිව මන්ත්‍රීවරු 122කගේ අත්සනින් ගොනු කල ගොනු කල පෙත්සම් 2019 ජනවාරි මස 16.17.සහ 18 යන දිනවල විභාගයට ගැනීමට අභියාචනාධිකරණය තීන්දු කරයි.
Powered by Blogger.