මන්නාරම සමූහ මිනී වළෙන් ගොඩ ගත් දෙයකින් කැණීම් බාරව සිටින නිලධාරීන් මවිතයට පත්වෙයි


මන්නාරම සතොස  සමූහ මිනී වළෙන් ගොඩ ගන්නා ලද මිනිස් ඇට සැකිලි කොටසක යකඩ කම්බියකින් වැනි දෙයකින් බදින ලද අස්ථි දෙකක් හමු වී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව සමූහ මිනීවළේ කැණීම් බාරව සිටින නිලධාරීන් මවිතයට පත් වූ බවයි ඔහුන් සඳහන් කරන්නේ. මෙහි සිදු කරන පර්යේෂණ මින් ඉදිරියට වෙනත් දිසාවකට යොමු වෙනු ඇති බවයි ඔහුන් සඳහන් කරන්නේ.

එමෙන්ම මේ වනවිට මිනිස් සිරුරු 266ක අස්ථී කොටස් මන්නාරම සමූහ මිනීවලෙන් මතුකර ගෙන ඇති බව විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය සමින්ද රාජපක්ෂ පැවසුවා. ඒවායෙන් සිරුරු 260ක අස්ථී කොටස් කැනීම් මගින් ඉවත් කර ගෙන ඇතැයිද අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.Powered by Blogger.