හෙට සිට පේණු සහ කෙවෙනි අලවි කල හැක්කේ නව ප‍්‍රමිතීන් අනුව පමණයිනිවාස හෝ වෙනත් ගොඩනැගිලිවල විදුලි පේණු සහ කෙවෙනි සඳහා හඳුන්වා දුන් නව ප‍්‍රමිතීන් හෙට (01) සිට බලාත්මක වනවා. ඒ අනුව හෙට සිට අලෙවි කළ හැක්කේ සහ මිලදී ගත යුත්තේ එම ප‍්‍රමිතීන්ට අනුකුල පේණු සහ කෙවෙනි පමණයි.

 ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ විදුලි අනතුරු අවම කර ගැනීමේ අරමුණින් පේණු සහ කෙවෙනි සඳහා මෙම නව ප‍්‍රමිතීන් හඳුන්වා දුන් බවයි.

එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් දැක්වූ මෙලෙස සඳහන් කළා.

එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ "දැනට භාවිතා කරන විදුලි පේණු සහ කෙවෙනි ඉවත් කිරීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නෑ. එහි කාලය අවසන් වනතෙක් භාවිතා කළ හැකි නමුත් අලුතින් මිලදී ගන්නා උපකරණවලදී මෙම නව ප්‍රමිතියට අනුකූල වියයුතුයි. දිගින් දිගටම නව ප්‍රමිතියට අනකූල නොවන විදුලි පේණු සහ කෙවෙනි අලෙවි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අධිකාරිය කටයුතු කරනු ඇත"
Powered by Blogger.