ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් බේබි පවුඩර් ලංකාවට ආනයනය කිරීම රජය තහනම් කරයි


‘ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් බේබි පවුඩර්’ ලංකාවට ආනයනය කිරීම හදිසියේ නැවැත්වීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. එම නිෂ්පාදයෙන් පිළිකාකාරක ඇස්බැස්ටොස් අඩංගු බවට වාර්තාවන තොරතුරු හේතුවෙන් මෙසේ එය ගෙන්විම තාවකාලිකව නවත්වා ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.

අදාළ නිශ්පාදනේය පිළිකාකාරක ඇස්බැස්ටොස් අඩංගු නොමැති බවට තහවුරු කරන තෙක් මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක වෙයි.

කෙසේ වෙතත් දැනට වෙළද පොළේ පවතින පවුඩර් අලෙවි කිරීමට අවස්ථාව ඇති අතර නව තොග ආනයනය කිරීම නවත්වා ඇත. ශ්‍රි ලංකාව ඉන්දියාවෙන් මෙම පවුඩර් ආනයනය කරයි.
Powered by Blogger.