රාජ්‍ය සේවකයන්ට මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් සුභ ආරංචියක් මේ මාසයේම


රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප ඉහළ නැංවීමේ මේ මාසයේ කටයුතු කරන බව මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවක මූලික වැටුප රුපියල් 2500ත්, 10,000ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ දැමෙන බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.
ඊට අදාලව  රාජ්‍ය සේවයේ පහළම සේවකයාගේ මූලික වැටුප රුපියල් 2500කින් ඉහළ යන අතර ඉහළම නිලධාරියාගේ මූලික වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි වෙනු ඇති.

රජය, 2015 වසරේදී රාජ්‍ය සේවකයින්ට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබාදුන් අතර, එම දීමනාව 2016 වසරේ සිට 2020 දක්වා කාලය තුළ මූලික වැටුපට ගැලපීමට ද තීරණය කර තිබුණා.

2015 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව මේ වන විට රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මූලික වැටුප සියයට 85කින් ඉහළ දමා තිබෙන බවයි  එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

එම වසරේදී රජයේ පහළම සේවකයාගේ මූලික වැටුප රුපියල් 11,730ක් වශයෙන් පැවති අතර, මේ වසරේදී එය රුපියල් 21,745ක් දක්වා ඉහළ යනු ලැබුවා.

එමෙන්ම ඉහළම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුගේ මූලික වැටුප 2015 වසරට සාපේක්ෂව මේ වන විට රුපියල් 50,000කින් පමණ වැඩි වී තිබෙනවා.

Powered by Blogger.