මිනී වළක් උඩ ඉදිකටු ගපු බෝනික්කො 18ක් - බෝනික්කන් මත නම් කිහිපයක් ආරච්චිකට්ටුව සුසාන භූමියකින් මතු වෙයි


ආරච්චිකට්ටුව රාජකදලුව සුසාන භූමියේ අඩක් විවෘත්ත වූ මිනී වළක කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ල මත ඉදිකටු ගසන ලද  කුඩා ප්‍රමාණයේ බෝනික්කන් 18ක් ප්‍රදේශවාසීන් විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම එක් බෝනික්කෙක් මත තඹ කොළයක් අමුණා ඇති අතර,  බෝනික්කන් මත නම් කීපයක් ද ලියා තිබෙන බවටයි වාර්ථා වුණේ.

මෘතශරීරයක් භූමදානය කිරීම සඳහා වළක් කැපීමට පැමිණි පිරිසක් විසින් මෙම බෝනික්කන් සොයාගෙන තිබෙන අතර, ඔහුන් සඳහන් කරන්නේ  කිසියම් පුද්ගලයකු හෝ පිරිසක් විසින් ගුරුකමක් සඳහා මෙම කියාව සිදු කර ඇති බවයි.

No comments

Powered by Blogger.