මංගලගෙන් ගැලෙව්ව ජන මාධ්‍ය ධුරය කැබිනට් එකෙනුත් ගලවයි විෂය පථයත් වෙනස් කරයිපෙබරවාරි මස 22 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි   මුදල් හා ජන මාධ්‍ය ධුරයේ පැවැති විෂය පථය හා කාර්යයන් මුදල් අමාත්‍ය සහ අමාත්‍ය මණ්ඩල සාමාජික නොවන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස සංශෝධනය කර ඇති බව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් රජය නිවේදනය කර තිබෙනවා


ඒ අනුව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යධුර යටතේ පැවැති ජනමාධ්‍ය විෂයට අදාල කාර්යයන් සහ කර්තවියන් මෙන්ම දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ රාජ්‍ය සංස්ථා අමාත්‍ය මණ්ඩල නොවන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය යටතට පවරා ඇත.

ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව, ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, රූපවාහිනි සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවය, එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම යන ආයතන කැබිනට් නොවන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය යටතට අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් පත් කර ඇති බව සඳහන්.

අමාත්‍ය මණ්ඩල නොවන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ රුවන් විජේවර්ධන මහතා පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

එමෙන්ම අමාත්‍ය  මණ්ඩල නොවන විශේෂ ප්‍රදේශ සංවර්ධන අමාත්‍යධුරය යටතට ග්‍රාමීය පුනර්ජීවන අරමුදල, ජන දිරිය අරමුදල, යන ආයතන විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් අදාල අමාත්‍ය ධුරය යටතට පත් කර තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.