ලංකාවේ පිළිකා නිසා සිදුවන මරණ 2 වැනි ස්ථානයට - අලුතින් පිළිකා රෝගීන් 28000ක් හඳුනා ගනී ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන මරණ වලින් පිළිකා නිසා සිදුවන මරණ 2 වැනි ස්ථානයට  පත්ව ඇති බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම 2018 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අලුතින් පිළිකා රෝගීන් 28000ක් හදුනාගෙන ඇති 2018 වසරේදී ලොව පුරා අලුතින් හඳුනාගෙන ඇති පිළිකා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන 18.1ක්.

 ඉදිරි වසර 20 තුළදි වාර්ෂිකව හඳුනාගන්නා පිළිකා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන 29.5 දක්වා ඉහළ යන බවට ගණන් බලා තිබෙන බවයි එම කාර්යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ.

No comments

Powered by Blogger.