ගිහි කල හැරගිය සැමියා බිරිය පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වී ඇති බව දැන ඇයව සොයා පැමිණ පිහියෙන් ඇන ඝාතනය කරයි


ආඬිගම - කුඩා කුඹුක්කඩවල ප්‍රදේශයේ ආරාමයක වැඩ වාසය කළ මෙහෙණින් වහන්සේනමක් පිහි ඇනුම් කා අපවත් වී ඇති බව මුන්දලම පොලිසිය පවසනවා. අපවත්වී ඇත්තේ වයස අවුරුදු 60ක් පමණ වන මෙහෙණින් වහන්සේ නමක්. ඊයේ (28දා) දහවල් කාලයේ මෙම ඝාතනය සිදුවී ඇති අතර, උන් වහන්සේ ගිහි කාලයේ නාරම්මල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිට ඇත.

සැමියාගෙන් වෙන්වී පැමිණ ඇති ඇය ආඬිගම - කුඩා කුඹුක්කඩවල භික්ෂුණි ආරාමයේදී පැවිදි වී එහිම වාසය කරමින් සිට ඇත. ගිහි කල තමා හැරගිය සැමියා බිරිය පිළිබඳව සොයා බලන විට ඇය පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වී ඇති බව දැන ඇයව සොයා පැමිණ මෙසේ පිහියෙන් ඇන ඝාතනය කර ඇත. පසුව ඔහු වස පානය කර ජීවිතය හානි කර ගැනීමට උත්සාහ කර ඇත. නමුත් ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ඔහුව කඩිනමින් මුන්දලම දිසා රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

No comments

Powered by Blogger.