ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත්කර සිටි ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ඉන් ඉවත් කරයිලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත්කර සිටි ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් (මුරුගේෂ්) නැමැත්තා වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ඉන් ඉවත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යය තීරණය කර තිබෙනවා.


 අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මෙම තීරනය ගෙන ඇති අතර, එසේ කිරීමට හේතු වී ඇත්තේ, මුරුගේෂ් නැමැත්තා වර්තමාන ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ LPG ගෑස් සැපයුම් කරු වන OTI (ඕමාන් ට්‍රේඩිං ඉන්ටර්නැෂනල්) සමාගමේ බලය ලත් දේශීය නියෝජිතයා වශයෙන් 2018 වසර දක්වාම ක්‍රියාකලඅයකු බව මාධ්‍ය වාර්තා කිරීමත් සමඟයි.

ෂන්මුගසුන්දරම් මහතා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත්කර ඇත්තේ අමාත්‍යවරයකු විසින් මුදල් අමාත්‍යවරයාට ඔහු සම්බන්ධයෙන් කළ නිර්දේශයකට අනුව බව පැවසෙනවා.


ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් (මුරුගේෂ්) OTI සමාගමේ බලය ලත් දේශීය නියෝජිතයා බවට OTI සමාගම මගින් තම ලිපි ශීර්ෂය යටතේ ලිට්ට්‍රෝ වෙත දන්වන ලද ලිපියත්, ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් (මුරුගේෂ්) තමන්ගේම ලිපි ශීර්ෂයක් යටතේ තමා OTI සමාගමේ බලය ලත් දේශීය නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කරන බවට ලිට්ට්‍රෝ වෙත දන්වන ලද ලිපියත්, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ වරයෙකු වශයෙන් පත්කල බවට නිකුත් කරන ලද ලිපියත් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් R H S සමරතුංග මහතා විසින් ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් ලිට්ට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ වරයෙකු වශයෙන් පත්කල බවට නිකුත් කරන ලද ලිපියත්, ෂන්මුගසුන්දරම් දේවනායගම් නැවතත් තමන්ගේ ලිපි ශීර්ෂය යටතේ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තුමාට ස්තූති කරමින් යවන ලද ලිපියත් පහත දැක්වේ.

No comments

Powered by Blogger.