රටේ දැනට පවතින තත්වය හමුවේ ආයෝජිකයින් මෙරටට පැමිණීමට අකමැත්තී - විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂරටේ දැනට පවතින තත්වය හමුවේ ආයෝජිකයින් මෙරටට පැමිණීමට අකමැත්තක් දක්වන  බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
කුරුණෑගල මාවතගම සති පොළ විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ විනය පිරිහීමත් සමඟ රට තුළ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ගැටළුවක් මතුව ඇති බවයි

No comments

Powered by Blogger.