හිග මුදල් නොගෙවීම නිසා ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකථනය විසන්ධි කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

හිග මුදල් නොගෙවීම නිසා ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකථනය විසන්ධි කරයි


හිග බිල්පත් මුදල් නොපියවීම නිසා ජනාධිපතිවරයා විසින් ඇමති ධුරය දරන මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාවර දුරකථන ඊයේ දින සිට විසන්ධි කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම එම අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය ඇමති අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතාගේ දුරකථනය, අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ දුරකථනය ආදී සියළු ස්ථාවර දුරකතන සබදතා විසන්ධි කර ඇත.

No comments

Powered by Blogger.