තැපැල් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නවතී


තැපැල් සේවකයන් පිරිසක් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එක්දින සංකේත වර්ජනයක නිරත වනවා. ඒ වැටුප් සහ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ ගැටළු පවතින බව පවසමින්.

No comments

Powered by Blogger.