ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් අද සිට කාර්යාල දුම්රියන් කිහිපයක කාන්තාවන් සදහා වෙනම මැදිරි වෙන්කරයි


 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් කාර්යාල දුම්රියන් කිහිපයක කාන්තාවන් සදහා අද සිට වෙනම මැදිරි වෙන් කිරීම වේයන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයේදී අද නිල වශයෙන් ආරම්භ වුණා. ඒ යටතේ සාගරිකා, සමුද්‍රදේවී ඇතුළු දුම්රිය කිහිපයක කාන්තාවන් සදහා මැදිරි වෙන් කෙරුණා.

එම දුම්රිය සැරසිළි වලින් අලංකාරවත් කර තිබූ අතර, අද දිනයේ සිට සෑම දුම්රියකම එක් මැදිරියක් මෙලෙස කාන්තාවන්ට පමණක් වෙන්කොරෙනු ඇති.No comments

Powered by Blogger.