ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පිටරටින් ආනයනය කල අධි සුඛෝපභෝගී ජංගම හෝටල් කාමර කන්ටේනරයක්
පිටරටින් ආනයනය කරන ලද  අධි සුඛෝපභෝගි ජංගම හෝටල් කාමරයක්  ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඇති බවට තොරතුරු අණාවරනය වෙනවා.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ ලිපිනයට ගෙන්වා ඇති මෙම මේ සුපිරි ජංගම හෝටල් කාමරය තනි කන්ටේනරයක් ලෙස තිබෙන බවයි රේගු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරේ.


මෙම  අධි සුඛෝපභෝගි ජංගම හෝටල් කාමරය සහිත කන්ටේනරය විවෘත්ත කිරීමට ජනාධිපතිවරයා පැමිණීමට නියමිතයි.

No comments

Powered by Blogger.