සැකකටයුතු පුද්ගලයින් පාර්සල් දැනුම් දෙන්න 116 දුරකථන අංකයට ආරක්ෂක අංශ දැනුම් දෙයි


සැකකටයුතු පුද්ගලයින් පාර්සල් හෝ වෙනත් කිසියම් දෙයක් පවතීනම් 116 දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන ලෙස ආරක්ෂක අංශ දැනුම් දෙයි. එම අංකයට ලැබෙන ඇමතුම් ගැන කඩිනමින් සොයාබැලීමට වැඩ පිළිවෙළක් යොදාඇතැයිද දන්වා ඇත.

No comments

Powered by Blogger.