මස්කෙලිය අනෆි ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලියෙන් පිහි 49 ක් සොයා ගනී


මස්කෙලිය පොලිසිය විසින් මස්කෙලිය, අනෆි ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලියේ 27 උදැසන සිදු කල හදිසි සෝදිසි මෙහෙයුමකදි පල්ලියේ තිබි පිහි 49 පොලිස් භාරයට ගත් බව ස්ථානාධිපතිපවරයා සඳහන් කර සිටියිNo comments

Powered by Blogger.