කල්මුණේ චවලකඩේ සමන්තුරේ යන ප්‍රදේශ වලට නැවත දැනුම් දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරි නිතිය


කල්මුණේ චවලකඩේ සමන්තුරේ යන ප්‍රදේශ වලට නැවත දැනුම් දෙන තුරු පොලිස් ඇඳිරි නිතිය පනවා ඇති බව පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර පවසනවා.

No comments

Powered by Blogger.