ප්‍රහාරයට ලක් කොළඹ හෝටල් තුන නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දමයි


නැවත දැනුම්දෙන තුරු කොළඹ ෂැංග්‍රිලා හෝටලය කිංස්බරි හා සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් තාවකාලිකව වසා දමන බව හෝටල් කළමනාකාරීත්වය පවසනවා.

No comments

Powered by Blogger.