රජය විසින් හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීම් සදහා සාම්පූර් බලාගාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිකිරීමට ඇස්තමේන්තු කල මුදලට ආසන්න මදලක් වැය කරයි මාස 06 කට රජය විසින් හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීම් සදහා  සාම්පූර් බලාගාරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉදිකිරීම සදහා පැවති රජය විසින් ඇස්තමේන්තු කර තිබූ මුදලට ආසන්න මුදලක් වැය වෙන බවට වාර්ථා වෙනවා.


මෙම මිල දී ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ගෙවිය යුතු මුදල රුපියල් බිලියන 54ක් එනම් ඩොලර් මිලියන 300ක් වනවා.

මෙගාවොට් 500 ක ප‍්‍රමාණණයක් මාස 06 ක කාලයක් සදහා රජය විසින් ගිවිසුම් ගතවන්නේ එක් ඒකකයක් සදහා රුපියල් 30කට ආසන්න මුදලක් ගෙවීමටයි.

හදිසි විදුලි මිලට ගැනීම්වලින් විදුලි ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ ඉහල බලධාරීන්ට හා ප‍්‍රබල දේශපාලඥයන්ට විශාල ලෙස කොමිස් ලැබෙන්නේ යයි විපක්‍ෂයෙන් චෝදනා එල්ල වෙයි.

No comments

Powered by Blogger.