දෙහිවළ සත්වඋද්‍යානය අසල පිපිරීම සිදුවූ ස්ථානයේ සිට එක් පුද්ගලයෙකු පොලිස් බාරයට ගැනේ

දෙහිවළ සත්වඋද්‍යානය අසල පිපිරීම සිදුවූ ස්ථානයේ සිට එක් පුද්ගලයෙකු පොලිස් බාරයට ගැනේ

No comments

Powered by Blogger.