මිගමුව නියෝජ්‍ය නගරාධිපති තියුණු ආයුධ කිහිපයක් සමග පොලීස් අත්අඩංගුවට


මිගමුව නියෝජ්‍ය නගරාධිපති මොහොමඩ් අන්සාර් පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ තියුණු ආයුධ කිහිපයක් සහ ජංගම දුරකථන බැටරි 38ක් සමඟ සමගින්.

No comments

Powered by Blogger.