කටුනායක ගුවන්තොටුපළ සෝදිසි මෙහෙයුම් අවසන්


බී.අයි.ඒ. හි ක්රියාකාරී තත්වයක්: ආරක්ෂක අංශ විසින් BIA වෙත ගමන් කරන මාර්ගය ඔස්සේ සෝදිසි මෙහෙයුම් අවසන් කර ඇත. මහජනතාව සඳහා මාර්ග දැන් විවෘතයි.

BIA හි සියලුම පැමිණෙන ගුවන් ගමන් සාමාන්ය පරිදි ක්රියා කරනු ඇත. වැඩිදුර දැනුම්දීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලද ගුවන් යානා අත්හිටුවන ලදී.

No comments

Powered by Blogger.