යොවුන් පුරය තරුණ පෞර්ෂ සංවර්ධන වැඩසටහන පැවති භූමියේ කොන්ඩම් යට ඇදුම් සහ මත්පැන් බෝතල්ජාතික තරුණ සේවා සභාව විසින් සංවිධානය කරන යොවුන් පුරය තරුණ පෞර්ෂ සංවර්ධන වැඩසටහන පසුගියදා හම්බන්තොට වීරවිල ප්‍රදේශයේ පැවැත්වුණා.එම ප්‍රදේශයේ සංචාරයක යෙදුනු පා.ම නාමල් රාජපක්ෂ මහතා යොවුන් පුරය පැවති උත්සව භූමියද නිරීක්ෂණය කලා.

එහිදී භාවිතා කරන ලද උපත් පාලන කොපු (කොන්ඩම්), යට ඇදුම් සහ මත්පැන් බෝතල් අවිධිමත් ලෙස බැහැර කර තිබුනු දුටු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඒවායේ ජායාරූප කිහිපයක් සිය සමාජ ජාල ගිනුම් වලට එක්කර පහත සටහන එක්කර තිබුනා.
No comments

Powered by Blogger.