වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලූ මාදිලියේ ඩ්‍රෝන යානා ගුවන් ගතකිරීම තහනම් කරයි - ලබාගත් අවසර පත්‍රත් අවලංගුයි


දිවයිනේ සියළු ස්ථාන වල වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඩ්‍රෝන යානා ඇතුලූ සියලූ මාදිලියේ නියමුවන් රහිත යානා ගුවන් ගතකිරීම නැවත දැනුම්දෙනතුරු අත්හිටුවා තිබෙනවා.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සඳහන් කළේ මේ යටතේ දැනට නිකුත් කර ඇති සියලූ අවසර පත්‍ර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු වන බවයි.

No comments

Powered by Blogger.