නොච්චියාගම නිවසක පුපුර ද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා


නොච්චියාගම නිවසක පුපුර ද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා. ඒ අද සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුදකදීයී.

No comments

Powered by Blogger.