ශ්‍රී ලංකාවට ශෝකය පළකිරීමට ප්‍රංශයේ අයිෆල් කුළුණේ විදුළි පහන් අද රාත්‍රියේ නිවා දමයිදිවයිනේ සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමට ශෝකය පළකිරීමක් වශයෙන් ප්‍රංශයේ අයිෆල් කුළුණේ විදුළි පහන් අද රාත්‍රියේ නිවා දැමීමට  කටයුතු කරීමට ප්‍රංශයේ බළධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.