කුරුණෑගල -කෑගල්ල මාරගයේ යුධ හමුදාව භාවිතා කරන වෙඩි නොවදින ඇඳුම් සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවටමීට සුළු මොහොතකට පෙර යුධ හමුදාව භාවිතා කරන වෙඩි නොවදින ඇඳුම් සමඟ කුරුණෑගල -කෑගල්ල මාරගයේ බස් රථයක් තුලදී පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.


No comments

Powered by Blogger.