ඇමැති රංජන් රාමනායකයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහාන් සිල්වායි පාර්ලිමේන්තුවේ ඇනගනී මොහන් සිල්වා රංජන්ට ප#$ කියයි - Video


අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයේ දී අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී රාජ්‍ය ඇමැති රංජන් රාමනායක මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහාන් සිල්වා මහතා අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ඇති වුණා.

දෙදෙනා විසින් පැවසූ ඇතැම් වචන හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් ඉවත් කරන්නැයි පාර්ලිමේන්තුවේ මූලාසනය විසින් දැනුම් දෙනු ලැබූ අතර, රංජන් රාමනායක  මහතාගේ කතාව ගොන් කතාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහාන් සිල්වා ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග මෙම උණුසුම් වචන හුවමාරුව ඇති වුණා.

No comments

Powered by Blogger.