මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරයා බෝර 12හේ ගිනි අවි සඳහා භාවිත කරන පතොරොම් 93ක් සමඟ අත්අඩංගුවට - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරයා බෝර 12හේ ගිනි අවි සඳහා භාවිත කරන පතොරොම් 93ක් සමඟ අත්අඩංගුවට


බෝර 12හේ ගිනි අවි සඳහා භාවිත කරන පතොරොම් 93ක් සමඟ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.  මොහොමඩ් අලි හසන් නැමති ඔහු බියගම ප්‍රදේශයේ  පිහිටි ඔහුගේ නිවස පරීක්ෂා කිරීමේදීයී මෙම  පතොරොම් තොගය සොයාගෙන ඇත්තේ.

No comments

Powered by Blogger.