මඩකලපුව කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ අක්කර 15 NTJ පුහුණු කඳවුරක්


ජාතික තවුහිද් ජමාද් සංවිධානයේ නායක හෂීම් සහරාන් විසින් භාවිත කළ බවට සැක කෙරෙණ අක්කර 15 කින් පමණ යුතු පුහුණු කඳවුරක් මඩකලපුව කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ දී  සොයාගෙන තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.