වව්නියාව පාළු නිවසකින් හැඳුනුම්පත් 15 ක් සොයාගනී


වව්නියාව - මන්නාරම මාර්ගයේ පිහිටි  සාලම්බකුලම් ගම්මානයේ පාළු නිවසක තිබී හැඳුනුම්පත් 15 ක් පොලීසිය සොයා ගෙන තිබෙනවා.

පරීක්ෂා කිරීම් අතරතුර නිවසේ ඉටි කවරයකින් ආවරණය කරන ලද තැටියක් තුළ මෙම හැඳුනුම්පත් බහවා තිබියදීයි පොලීසියට හමුවී ඇත්තේ.

මේ වනවිට එම හැඳුනුම්පත්වල හිමිකරුවන් සොයා විශේෂ විමර්ශනයක් ද ආරම්භ කර තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.