අනවසරෙන් ළඟ තබාගත් වෙඩි බෙහෙත් කිලෝ 700ක් මාවනැල්ල වෙළෙඳසැලකින් සොයාගනී

මාවනැල්ල හිඟුල ප්‍රදේශයේදී වෙළෙඳසැලක අනවසරයෙන් ළඟතබාගත් වෙඩි බෙහෙත් කිලෝ 700ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

වෙඩි බෙහෙත් කිලෝ 200ක ප‍්‍රමාණයක් එම වෙළෙඳසැලේ හිමියාට තබා ගැනීමට බලපත් ඇතත් කිලෝ 500ක් වැඩිපුර වෙඩි බෙහෙත් තබාගෙන සිටීම නිසා මෙසේ එම පුද්ගලයා හා  වෙඩි බෙහෙත් තොගය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

No comments

Powered by Blogger.