ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා ඇගිලි සලකුණු ඇතුළත් කරයි


 ජාතික ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීමේ අදහසින් ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා ඇගිලි සලකුණු සම්බන්ධ කරමින් පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව  පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක ප්‍රකාශ කර සිටියේ පැරණි ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි පැවති දුර්වලතා සම්බන්ධයෙන් ද අවධානය යොමු කර, ඉදිරියේදී නව තාක්ෂණයක් ඔස්සේ ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරනු ඇති බවයි.

No comments

Powered by Blogger.