රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, පි හැරිසන් සහ වසන්ත සේනානායකට නව ඇමති ධූර පිරිනමයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර, පි හැරිසන් සහ වසන්ත සේනානායකට නව ඇමති ධූර පිරිනමයි


නව අමාත්‍යවරු දෙදෙනක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ඉදිරියේ අද උදෑසන දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර - රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය

එහිදී පි හැරිසන් - කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජල සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසත් වසන්ත සේනානායක - විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.