හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ඝ කරයි - අදාල අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වෙයි


හදිසි නීතිය තවත් මසකින් දීර්ඝ කිරීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙනවා.

මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ දෙවන වගන්තියෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව එකී ආඥා පනතේ දෙවන කොටසේ විධිවිධාන දිවයින පුරාම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයැයි එම ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන්

No comments

Powered by Blogger.