ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද දහවල් කාලයේ සිට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි


අද දහවල් සිට  පැය කිහිපයක් ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා. ඒ ලබුගම, කලටුවාව සිට ජලය සපයන ප්‍රධාන සම්ප්‍රේශන නලයේ බිඳ වැටීමක් සිදුව තිබීම හේතුවෙන්.
ඒ අනුව මහරගම , බොරලැස්ගමුව , කොට්ටාව,පන්නිපිටිය,රුක්මල්ගම , මත්තෙගොඩ , හෝමාගම, මීපේ සහ පාදුක්ක ප්‍රදේශවලට අද පස්වරු 1.00 සිට, රාත්‍රී 8.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇතී.

No comments

Powered by Blogger.